Bliv frivillig i DSFs Zimbabwe-projekt

Lyder studenterpolitik i Zimbabwe interessant?

(in english, see below)

Danske Studerendes Fællesråds Zimbabwegruppe søger netop nu nye frivillige, som har mod på at være med til at udvikle samarbejdet med vores zimbabwiske partnerorganisation, ZINASU.

Siden vinteren 2013 har en gruppe af frivillige i DSFs Internationale Udvalg arbejdet på at udvikle et samarbejde med Zimbabwe National Student Union (ZINASU). ZINASU er ligesom DSF en national studenterorganisation, men har været igennem nogle hårde år især grundet pres fra regeringen. Partnerskabet fokuserer derfor på kapacitetsopbygning hos ZINASU, især indenfor områder som organisering, ledelse og fortalerarbejde.

Projektet er støttet af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), hvorigennem der indtil nu har været gennemført en partner identifikation (januar 2013) og en forundersøgelse (juni 2013). I december fik vi bevilget penge til et pilot-projekt, som vi nu skal til at planlægge nærmere og afvikle i tæt samarbejde med ZINASU hen over sommeren. Desuden forventer vi, at repræsentanter fra ZINASU besøger Danmark i april måned i forbindelse med et DUF-seminar. Partnerskabet er med andre ord fortsat i en opstartsfase, hvor der er mange muligheder for hurtigt at blive aktiv og påvirke det endelige indhold.

Arbejdsopgaver

Som arbejdsgruppe er vi i fællesskab ansvarlige for, at:

 • Opretholde kontakt med ZINASU
 • Skrive projektansøgninger
 • Planlægning og monitorering af projekter i partnerskabet
 • Møder og seminarer i Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Formidling af projektet i Danmark
 • Projektbesøg ca. 1-2 gange om året (vi skiftes efter at tage afsted, som det giver mest mening)

Vi mødes ca. hver anden uge, men arbejdsbyrden svinger meget i forhold til projektdeadlines og andre aktiviteter. Særligt i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger og forberedelse af projektbesøg forventes det, at man lægger en større indsats.

Om dig

Du besidder en interesse for studenterpolitik og udviklingssamarbejde. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra studenterpolitisk arbejde eller været involveret i andre internationale projekter, men det er ikke et krav. Derudover har du mod på at arbejde i en politisk og kulturel kontekst, som er meget anderledes end Danmark.

Sådan søger du

Hvis det lyder som noget, du kunne været interesseret i, skal du skrive en halv side om dig selv og hvorfor du vil være med. Ansøgningen skal sendes til DSF’s organisationsmedarbejder Abeline Bentzon Tarp på mail: abeline@dsfnet.dk senest den 5. februar 12.00.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Tue Hammer Lerche, som er ansvarlig for DSF’s internationale arbejde på mail tue@dsfnet.dk


Does student politics in Zimbabwe sound interesting?

The Zimbabwegroup under the danish national union of students (DSF) is looking for new volunteers, who want to participate in developing our cooperation with our Zimbabwean partner organization, ZINASU

Since the winter of 2013 a group of volunteers in the international committee of DSF has worked on developing a cooperation with Zimbabwe National Student Union (ZINASU). Like DSF, ZINASU is a national union of students, but one that has been through some hard years especially due to pressure from the government. The partnership therefore focuses of capacity building with ZINASU particularly in the areas of organizing, leadership and advocacy work.

The project is supported by the Danish Youth Council (DUF), and thus far a partner identification (January 2013) and a preliminary examination (June 2013) has been carried out. In December we received funds for a pilot project, which we will be planning and carrying out in close cooperation with ZINASU over the summer. Additionally we are expecting representatives from ZINASU to visit Denmark in the month of April in relation to a DUF seminary. In other words, the partnership is still in a preliminary phase, with many opportunities to quickly become active and participate in shaping the final content.

Work Tasks

As a working group we are jointly responsible for:

 • Keeping in contact with ZINASU
 • Writing project applications
 • Planning and monitoring projects in the partnership
 • Meetings and seminaries in the Danish Youth Council
 • Dissemination of the project in Denmark
 • Project visits ca. 1-2 times a year (we’ll be taking turns going, based on how it makes sense in the situation)

We’re having meetings ca. every other week, but the work load is very varied based on project deadlines and other activities. Especially in relation to project applications and preperations of project visits, a larger effort than usually is expected from the group members

About you

You have an interest in student politics and development work. It is an advantagde if you have experience with student political work or have been involved in other international projects but it is not a requirement. You also feel up to the challenge of working in a political and cultural context that is markedly different from Denmark.

How to apply

If this sounds like something you would be interested it, write a half page about yourself and why you want to be a part of the project. Applications must be send to Abeline Bentzon Tarp: abeline@dsfnet.dk no later than the 5th of february.

If you have any questions, feel free to send them to Tue Hammer Lerche: tue@dsfnet.dk

 

 

Foto: freeimages.com